Gå til innholdet
Meny

Virkningsmekanisme

Duodopa er en kombinasjon av levodopa og karbidopa (forhold 4:1) i en gel til kontinuerlig intestinal infusjon ved fremskreden Parkinsons sykdom med uttalte motoriske fluktuasjoner og hyper- /dyskinesier.

Levodopa er en metabolsk forløper til dopamin som lindrer symptomer ved Parkinsons sykdom etter dekarboksylering til dopamin i hjernen.

Karbidopa som ikke passerer blod-hjernebarrieren, hemmer ekstracerebral dekarboksylering av levodopa, noe som medfører at en større mengde levodopa blir tilgjengelig for transport til hjernen og omdanning til dopamin. Uten samtidig administrering av karbidopa ville langt større mengder levodopa være nødvendig for å oppnå ønsket effekt. 

Intestinal infusjon med individuelt tilpassede doser Duodopa opprettholder plasmakonsentrasjonen av levodopa på jevne nivåer innenfor de individuelle terapeutiske vinduer.

Intestinal behandling med Duodopa reduserer de motoriske fluktuasjonene og minsker "Off"-tiden hos pasienter med fremskreden Parkinsons sykdom som har fått tablettbehandling med levodopa/dekarboksylasehemmer i mange år. De motoriske fluktuasjonene og hyper-/dyskinesier reduseres på grunn av mindre variable plasmakonsentrasjoner enn oral levodopa-karbidopa, som muliggjør behandling i et smalt terapeutisk vindu. Terapeutisk effekt på motoriske fluktuasjoner og hyper-dyskinesier oppnås ofte første behandlingsdag.

En åpen fase 3, randomisert multisenterstudie ble utført for å vurdere effekten av Duodopa på dyskinesi sammenlignet med optimalisert medisinsk behandling (OMT) over 12 uker hos 61 pasienter.

Endringen fra baseline til uke 12 i Unified Dyskinesia Rating Scale (UDysRS) total poengsum(Primært endepunkt) viste en statistisk signifikant minste kvadraters gjennomsnittlig forskjell (-15.05, P< 0.0001) til fordel for behandlingsgruppen som fikk Duodopa sammenlignet med gruppen som fikk optimalisert medisinsk behandling (OMT).

Referanse:
1. Duodopa SmPC avsnitt 5.1, sist oppdatert 01.12.2021


NO-DUOD-190022 versjon 4.0/mars 2022