Gå til innholdet
Meny

Interaksjoner  

Ingen interaksjonsstudier er blitt utført med Duodopa. Følgende interaksjoner er fra kjent generisk kombinasjon av levodopa/karbidopa.

Forsiktighet er påkrevd ved samtidig administrasjon av Duodopa og følgende legemidler:

Antihypertensiva
Symptomatisk postural hypotensjon har forekommet når kombinasjoner av levodopa og en dekarboksylasehemmer legges til behandlingen hos pasienter som allerede får antihypertensiva. Dosejustering for antihypertensivumet kan være nødvendig.

Antidepressiva
Det har vært sjeldne rapporter om bivirkninger, inkludert hypertensjon og dyskinesi, som følge av samtidig administrasjon av trisykliske antidepressiva og levodopa/karbidopapreparater.

Antikolinergika
Antikolinergika kan virke synergistisk med levodopa og redusere tremor. Kombinert bruk kan imidlertid forverre unormale ufrivillige bevegelser. Antikolinergika kan redusere effektene av levodopa ved å forsinke dets absorpsjon. En justering av Duodopadosen kan være nødvendig.

COMT-hemmere (tolkapon, entekapon)
Samtidig bruk av COMT (katekol-O-metyltransferase)-hemmere og Duodopa kan øke biotilgjengeligheten av levodopa. En dosejustering av Duodopa kan være nødvendig.

Andre legemidler:
Dopaminreseptorantagonister (noen antipsykotika, f.eks. fentiaziner, butyrofenoner og risperidon og antiemetika, f.eks. metoklopramid), benzodiazepiner, isoniazid, fenytoin og papaverin kan redusere levodopas terapeutiske effekt. Pasienter som tar slike legemidler sammen med Duodopa bør observeres nøye for tap av terapeutisk respons.

Duodopa kan tas samtidig med anbefalt dose av MAO-hemmere som er selektive for MAO-B (f.eks. selegilin-HCl). Det kan være nødvendig å redusere dosen av levodopa når en selektiv MAO-B-hemmer blir lagt til behandlingen.

  • Samtidig bruk av selegilin og levodopa-karbidopa har vært forbundet med alvorlig ortostatisk hypotensjon.
  • Amantadin har synergistisk effekt med levodopa og kan øke levodoparelaterte bivirkninger. En dosejustering av Duodopa kan være nødvendig.
  • Sympatomimetika kan øke kardiovaskulære bivirkninger relatert til levodopa.
  • Levodopa danner chelater med jern i gastrointestinaltraktus som medfører redusert absorpsjon av levodopa.
  • Da levodopa konkurrerer med visse aminosyrer kan absorpsjon av levodopa påvirkes hos pasienter som står på en proteinrik diett.
  • Påvirkningen på biotilgjengeligheten av levodopa ved administrering av antacida og Duodopa er ikke undersøkt.
     

For fullstendig informasjon om godkjent bruksområde, kontraindikasjoner, interaksjoner, forsiktighetsregler, sikkerhet og bivirkninger, se Duodopa SPC

Referanse:
1. Duodopa SPC, avsnitt 4.5, sist oppdatert 27.10.2023


NO-DUOD-190033 versjon 5.0/februar 2024